Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Linia demarkacyjna - podział obszarów wsparcia Funduszy Europejskich

W ramach krajowych i Regionalnych Programów Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową, społeczną, ochrony środowiska, energetyczną, sferę przedsiębiorczości, B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne, czy też rozwój zasobów ludzkich. Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE. Na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania, na poziomie krajowym, takich rozwiązań, które wyraźnie określą zakres interwencji poszczególnych funduszy.

Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (Program ) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument  stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy Programami. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta.

Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej (przestrzegania zapisanych w niej kryteriów demarkacji) służyć będą następujące narzędzia/instrumenty koordynacji:

  • Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności) – składający się m.in. z przedstawicieli IZ Programami Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  • Komitety Monitorujące Programy/Regionalne Programy oraz Podkomitety Monitorujące Program Kapitał Ludzki – w skład których włączeni będą także przedstawiciele innych IZ PO/RPO;
  • Kontrole krzyżowe projektów – w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO zostanie powołana grupę robocza, złożona z przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających programami finansowanymi ze środków EFRR, EFS, EFRROW i EFR. Zadaniem jej będzie opracowanie propozycji mechanizmów kontroli krzyżowej dla inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych programów (np. odpowiednie pytania we wnioskach o dofinansowanie, kontrole na próbie projektów, wspólny dostęp do baz danych)
  • Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE.

Ponadto, koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz niektórych działań PROW w urzędzie marszałkowskim, sprzyjać będzie zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich Programów.

Prace nad przygotowaniem linii demarkacyjnej toczyły się równolegle z pracami związanymi z programowaniem wsparcia w ramach Programów na lata 2007-2013. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji zarządzających Programami Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Brane pod uwagę były sugestie i wnioski zgłaszane przez zainteresowane strony, w tym instytucje pośredniczące I i II stopnia, środowiska naukowe, branżowe i innych partnerów społecznych i gospodarczych.

18 grudnia 2007 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego NSRO na lata 2007-2013, podczas którego linia demarkacyjna została zatwierdzona. Przyjęta przez Komitet linia stanowi dokument wiążący dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programów (instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje pośredniczące II stopnia). Wszelkie zmiany kryteriów demarkacji wymagać będą decyzji podjętej przez Komitet Koordynacyjny NSRO.

Podczas III posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego, które odbyło się 30 czerwca 2008 r. w Warszawie, przedłożono do głosowania propozycje zmian zapisów linii demarkacyjnej. Zmiany w dokumencie w dużym stopniu polegały na technicznych uzupełnieniach poszczególnych kategorii, w związku z aktualizacją Szczegółowych opisów osi priorytetowych PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka. W nowej wersji dokumentu uwzględniono również wsparcie z zakresie osi 4 PROW – LEADER. Pod uwagę wzięto również opinie i komentarze do dokumentu nadsyłane w ciągu ostatniego półrocza przez instytucje zaangażowane w proces realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

Linia demarkacyjna nie stanowi katalogu wszystkich interwencji funduszy UE, a tylko wskazuje te obszary (działania), w których zaistniała potrzeba rozgraniczenia wsparcia, w celu uniknięcia wielokrotnego finansowania tego samego typu projektów. Informacja o wsparciu określonych typów interwencji zawarta jest w programach operacyjnych oraz dokumentach ich uszczegóławiających (np. szczegółowe opisy priorytetów). Linia demarkacyjna stanowi natomiast ich uzupełnienie, identyfikując szczegółowe kryteria wskazujące miejsce realizacji projektów w danym PO/RPO.

Pobierz plik:
Linia damarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 4 marca 2014 roku

źródło: MIiR

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009