Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

Celem „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” (dalej: „MIAS MAZOWSZE 2019”) jest zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla lokalnych społeczności (sołectw).

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 379/33/19 z dnia 26 marca 2019 r. przyjął „Zasady wyłaniania podmiotów rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza oraz rozliczania tej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie”.

Zgodnie z ww. Zasadami nabór Wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” przeprowadzono w okresie od dnia: 27.03.2019 r. do dnia 17.04.2019 r.

Zarówno ww. Zasady jaki i wzór Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” stanowią załącznik do Komunikatu nr 1 dot. „MIAS MAZOWSZE 2019”. 

Uprawnione do partycypacji w „MIAS MAZOWSZE 2019” były wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza (łącznie było to 279 gmin). Każda z ww. gmin mogła w ramach naboru złożyć maksymalnie 5 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej (każdy na inne zadanie), z maksymalną kwotą pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości do 10.000,00 zł na jedno zadanie.

Ogółem w trakcie naboru przeprowadzonego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” 265 gmin złożyło Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące łącznie 1189 zadań.

Przedmiotowe Wnioski o przyznanie pomocy finansową zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej zgodnie z ww. Zasadami, a następnie na tej podstawie opracowano projekt Listy Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2019” obejmującej 1178 zadań. Łączna wartość pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” ujętych na Liście Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2019” wynosi 11.432.581,56 zł, a łączna wartość inwestycji dofinansowywanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” jest szacowana na kwotę 28.339.835,70 zł.

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 103/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. przyznał pomoc finansową na dofinansowanie zadań w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, co umożliwiło zawieranie z gminami umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego. Odbyło się to w trakcie cyklu spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele władz Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz reprezentanci gmin i sołectw zaangażowanych w realizację Instrumentu. Celem tych spotkań było podsumowanie inicjatywy „MIAS MAZOWSZE 2019” w odniesieniu do obszarów poszczególnych powiatów, prezentacja potrzeb lokalnych społeczności i sugestii dotyczących kolejnych edycji  Instrumentu, połączone z jednoczesnym zawieraniem z Beneficjentami umów o udzielenie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”.

Lista Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2019” oraz wzór umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” stanowią załącznik do Komunikatu nr 2 dot. „MIAS MAZOWSZE 2019”.

Zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” umożliwia Beneficjentom rozpoczęcie realizacji zadania i jego finansowanie w ramach Kosztów kwalifikowalnych, w związku z czym do Komunikatu nr 3 załączono wzór Sprawozdania Końcowego oraz wzór Tablicy informacyjnej „MIAS MAZOWSZE 2019”.

Końcowy termin zakończenia przez gminy realizacji zadań w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” oraz składania Sprawozdań Końcowych został wyznaczony na dzień 31.10.2019 r.  

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszaw

  • Marcin Cebula, tel. (22) 59-79-284
  • Beata Cyrta, tel. (22) 59-79-174
  • Kamil Kozłowski, tel. (22) 59-79-131
  • Marta Król, tel. (22) 59-79-249
  • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239
  • Paulina Szpakowska, tel. (22) 59-79-307
  • Marzena Rogozińska, Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel.: (22) 59-79-363.

* Najczęściej zadawane pytania w „MIAS MAZOWSZE 2019”

UWAGA!!!

Komunikaty dot. „MIAS MAZOWSZE 2019”:

                       infografika

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009