Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego 26 listopada 2019 roku przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (dalej: „MIAS MAZOWSZE 2020”) jest kontynuacją poprzednich edycji z lat 2018 oraz 2019 i realizuje główny cel Instrumentu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

W związku z powyższym, Województwo Mazowieckie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2020 w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.

Informujemy, że zakres zadań objętych pomocą finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” nie uległ zmianie w stosunku do zakresu wskazanego w edycji „MIAS MAZOWSZE 2019”. Szczegółowy zakres zadań objętych pomocą finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” wskazany jest w Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” oraz rozliczania tej pomocy stanowiących załącznik do niniejszego Komunikatu.

UWAGA!

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji z roku 2019:

 • Każda uprawniona gmina może złożyć do 5 wniosków, z zastrzeżeniem, że Gminy posiadające od 50 do 60 sołectw są uprawnione do przesłania do Województwa maksymalnie 6 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, a Gminy posiadające więcej niż 60 sołectw są uprawnione do przesłania maksymalnie 9 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej.
 • Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach zrealizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” i „MIAS MAZOWSZE 2019”.
 • Gminy będą rozliczane z bezwzględnej realizacji „Celu realizacji Zadania” wskazanego we Wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

Nabór „Wniosków o przyznanie pomocy finansowej” będzie trwać od 2 grudnia 2019 r. do 23 grudnia 2019 r.

Wnioski można składać:

 1. w formie papierowej osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;

Dopuszczalne jest umieszczenie przez Gminę wszystkich „Wniosków o przyznanie pomocy finansowej” wraz z załącznikami w jednej kopercie.

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2020” – Departament RW – liczba załączonych wniosków …… szt. .

Wypełnione „Wnioski o przyznanie pomocy finansowej” (bez załączników) należy również przekazać w edytowalnej wersji elektronicznej na poniższy adres e-maill: mias.mazowsze@mazovia.pl.

W tytule wiadomości e-mail, do której załączona będzie edytowalna wersja  „Wniosku o pomoc finansową” prosimy wpisać sformułowanie: „Wniosek – Gmina…………. – MIAS MAZOWSZE 2020”. W treści tej wiadomości prosimy wpisać nazwę zadania, którego dotyczy dany „Wniosek o przyznanie pomocy finansowej”.

 1. „Wnioski o przyznanie pomocy finansowej” należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego Komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną m.in. nazwę zadania, cel realizacji zadania, kwoty brutto itd. oraz dodając jako załącznik podpisaną za zgodność z oryginałem kopię stosownej uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie realizacji danego zadania (ew. dokument wystawiony przez Radę Sołecką opiniujący pozytywnie wniosek w sprawie realizacji danego zadania);
 2. Składane przez Gminy „Wnioski o przyznanie pomocy finansowej” podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wnioskodawcy (Wójt lub Burmistrz) przy kontrasygnatach Skarbnika Gminy oraz Sołtysa będącego przedstawicielem mieszkańców sołectwa, które wskazało dane zadanie do realizacji;
 3. Wnioskowane zadania na żadnym etapie realizacji oraz po jej zakończeniu nie mogą być współfinansowane ze środków innych niż środki własne Gminy oraz środki Województwa Mazowieckiego przyznane w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 1. W przypadku braku wyboru przez lokalną społeczność osoby pełniącej funkcję Sołtysa, Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dotyczący zadania realizowanego na terenie tego sołectwa zostanie bezwzględnie odrzucony na etapie oceny formalnej;
 2. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące zadań realizowanych na terenach osiedli zostaną bezwzględnie odrzucony na etapie oceny formalnej;
 3. Gminy w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” mogą realizować zadania, które będą zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (np. nieruchomości stanowiącej własność prywatną), o ile budynki, obiekty, miejsca, instalacje i infrastruktura służące użyteczności publicznej (w tym ich elementy składowe), a także zakupione wyposażenie, które będą przedmiotem zadania realizowanego przez Gminę w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”, udostępnione zostaną nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności.

W przypadku ww. własności prywatnej, na etapie Sprawozdania końcowego wymaganym będzie potwierdzenie przez Gminę prawa do użytkowania tej nieruchomości stosowną umową o okresie obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31.12.2023 r.;

 1. w przypadku wskazania przez Gminę w nazwie Zadania konkretnego przedmiotu lub przedmiotów, które mają zostać w ramach Zadania wykonane, Gmina będzie bezwzględnie zobowiązana do wykonania wszystkich wskazanych przedmiotów. Nie wykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie Zadania przedmiotów, skutkować będzie utratą całości Pomocy finansowej przyznanej na dane Zadanie;
 2. za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Gminę nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” oraz nie później niż w dniu 30 września 2020 r.;
 3. koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych i zastosowaniu procedur zamówień publicznych.

Wzór umowy pomiędzy Województwem a Gminą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” zostanie zamieszczony w późniejszym terminie na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Uwaga!!!

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” prosimy kierować na adres e-mail: mias.mazowsze@mazovia.pl.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 •  Beata Cyrta, tel. 22-59-79-174
 •  Kamil Kozłowski, tel. 22-59-79-131
 •  Paulina Szpakowska, tel. 22-59-79-307

Pliki do pobrania

                       infografika

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009