Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW 2007-2013

Struktura organizacyjna

Za utworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Struktura KSOW ma dwupoziomowy charakter – w jej skład wchodzą Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych. Funkcję Sekretariatu Centralnego pełni jednostka wydzielona w ramach struktur Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Sekretariaty Regionalne tworzone zostają w poszczególnych urzędach marszałkowskich.

Sekretariat Centralny KSOW odpowiedzialny jest m.in. za:

 • koordynację prac KSOW, w tym wspieranie działań Sekretariatów Regionalnych, 
 • koordynację utworzenia i funkcjonowania portalu internetowego Sieci,
 • utrzymywanie kontaktów z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich,
 • ułatwianie kontaktów między partnerami Sieci.

Do zadań Sekretariatów Regionalnych należy w szczególności:

 • przygotowanie i realizacja Planu Działania KSOW na poziomie województwa,
 • utworzenie podstrony w ramach portalu internetowego KSOW,
 • ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w danym regionie,
 • współpraca z partnerami KSOW.

Struktura Planu Działania KSOW

Funkcjonowanie Regionalnych Sekretariatów KSOW opiera się o realizację zadań zawartych w Planie Działań na lata 2007-2013. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Jednostka Centralna KSOW, we współpracy z 16 Jednostkami Regionalnymi, opracowują taki Plan.

Plan zawiera w szczególności:

 • wyszczególnienie działań obligatoryjnych i fakultatywnych dla Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych,
 • cele działań obligatoryjnych i fakultatywnych,
 • harmonogram działań,
 • charakterystykę partnerów KSOW,
 • identyfikację i analizę możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,
 • określenie procedury dla współpracy międzynarodowej i międzyterytorialnej,
 • budżet,
 • sposób monitorowania i oceny funkcjonowania KSOW,
 • kontrole.

Działania obligatoryjne i fakultatywne w ramach Planu Działania KSOW

Misją KSOW jest stworzenie instytucjom działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Szczególnie istotnym jest wzmocnienie przepływu informacji pomiędzy nimi oraz budowanie postaw opartych na wzajemnym zaufaniu. W KSOW zaangażowani będą przedstawiciele trzech sektorów, stąd niezwykle ważnym jest, by wszelkie działania oparte były na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji oraz dążenia do uzyskiwania efektów korzystnych dla obu stron. Realizacja działań zawartych w Planie ma sprzyjać urzeczywistnianiu zasady partnerstwa oraz nowoczesnego i efektywnego sposobu wymiany informacji oraz przekazywania wiedzy.

W ramach działań obligatoryjnych przewidziane są następujące zadania:

 • identyfikacja i analiza dobrych praktyk,
 • przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how,
 • przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie ich tworzenia i działania,
 • zarządzanie siecią,
 • pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.

Do działań fakultatywnych należą w szczególności:

 • współpraca międzyinstytucjonalna,
 • wymiana doświadczeń między LGD,
 • promowanie projektów finansowanych z programów innych niż PROW 2007–2013,
 • współpraca ze szkołami wyższymi, instytutami branżowymi i doradztwem rolniczym,
 • analiza potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich.

Celem realizacji działań organizowane będą liczne konferencje, szkolenia, podróże studyjne, konkursy, przygotowane zostaną również publikacje, zapewniony udział w targach krajowych i zagranicznych i inne.

wstecz
Portale regionalne
mapa
Cykl publikacji Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie
Mapa projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 na Mazowszu
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009