Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW 2014-2020

W latach 2014-2020 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspiera wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) na różnych etapach jego realizacji.
 
Podstawą wdrażania KSOW jest plan działania na lata 2014-2020. Wykonywany on  będzie przez dwuletnie plany operacyjne.

Zadaniem KSOW jest skupianie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym instytucji i organizacji pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie
instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Strukturę KSOW tworzą:

 • jednostka centralna oraz jednostki regionalne, 
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, 
 • Grupa Robocza ds. KSOW i wojewódzkie grupy robocze.

Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja Zarządzająca, czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z przepisami krajowymi upoważnił Fundację Pomocy dla Rolnictwa FAPA w drodze rozporządzenia do wykonywania zadań tej jednostki.

Jednostki regionalne umiejscowione są w samorządach województw.

W województwie mazowieckim Jednostka Regionalna KSOW funkcjonuje w ramach struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – kontakt

Priorytety PROW 2014-2020:

 • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
 • Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.
 • Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
 • Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
 • Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW:

określone w PROW 2014-2020 i w art. 54 ust 2 rozporządzenia 1305/2013, są następujące:

 • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich,
 • podniesienie jakości wdrażania PROW,
 • informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania,
 • wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działania KSOW:

określone w PROW 2014-2020 i w art. 54 ust 3 rozporządzenia 1305/2013, są następujące:

 • Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.
 • Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.
 • Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.
 • Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
 • Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW).
 • Plan komunikacyjny PROW 2014-2020
 • Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
 • Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
 • Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych
  społecznie.
 • Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
 • Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Ponadto w okresie programowania na lata 2014-2020 KSOW obejmuje również działania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie Komunikacyjnym.

W ramach KSOW utworzona została również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Za koordynację realizacji zadań w ramach SIR odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), zaś jednostkami realizującymi zadania sieci SIR w poszczególnych województwach są wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego (WODR).

W województwie mazowieckim jednostką realizującą zadania SIR jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009