Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym KSOW w latach 2016 - 2017

12.10.2015

W ramach planu operacyjnego KSOW w latach –2016 - 2017 zgłaszane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata  2014-2020:  

 

 1. Działanie 4.  Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.  Budżet działania 1 000 000  EURO.
 2. Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Budżet działania 1 500 000 EURO.
 3. Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji. Budżet działania 1 000 000 EURO.
 4. Działanie 10.  Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. Budżet działania  3 000 000  EURO.
 5. Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Budżet działania 2 000 000  EURO.
 6. Działanie 12. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Budżet działania 500 000  EURO.
 7. Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Budżet działania 3 000 000  EURO.

Limit środków finansowych określa wartość alokacji dostępnej w danym działaniu w dniu ogłoszenia konkursu i może ulec zmianie.

Kwoty dotyczą całości planu operacyjnego 2016-2017 tj. jednostek regionalnych i jednostki centralnej.

Zapraszamy do zgłaszania operacji do jednego z spośród wyżej wymienionych działań.

Jednocześnie informujemy, iż plan operacyjny 2016-2017 obejmować będzie także operacje z zakresu następujących działań:

 1. Działanie 1. Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Budżet działania 50 000 EURO.
 2. Działanie 2 Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. Budżet działania 500 000  EURO.
 3. Działanie 3.   Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu. Budżet działania300 000 EURO.
 4. Działanie 5. Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Budżet działania 500 000 EURO.
 5. Działanie 7  Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) – możliwość zgłoszenia mają Instytucja Zarządzająca i jednostka centralna KSOW. Budżet działania 200 000 EURO.
 6. Działanie 8  Plan komunikacyjny – możliwość zgłoszenia mają podmioty wdrażające PROW 2014-2020 i Instytucja Zarządzająca. Budżet działania 1 300 000 EURO.

                                                               ***

     1. Wybór operacji

Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego jednostki centralnej i Instytucji Zarządzającej muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 2014-2020 oraz realizować co najmniej jeden priorytet PROW 2014-2020.

Cele i priorytety KSOW zostały wymienione w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Każda operacja może być zgłoszona tylko do jednego działania KSOW.

Do Planu operacyjnego jednostki centralnej i Instytucji Zarządzającej zgłaszane mogą być projekty o zasięgu ponadregionalnym, tj. adresowane do odbiorców z co najmniej 2 województw.

Każda operacja podlegać będzie ocenie formalnej, ocenie w zakresie zgodności z: działaniami KSOW, celami KSOW i priorytetami PROW oraz ocenie merytoryczno – finansowej.

                                                                 ***

     2. Kwalifikacja operacji na listę rankingową

O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny. Warunkiem kwalifikacji operacji na listę jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za operację wynosi 40.

W pierwszej kolejności kwalifikują się te operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego i uzyskał wymaganą liczbę 21 punktów, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego.

Po dokonaniu oceny wniosków sporządzana jest lista rankingową operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierającą wskazanie wnioskodawców, a także tytuły operacji, która przedstawiana jest do akceptacji Grupie Roboczej ds. KSOW. Po akceptacji planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW lista operacji podlegających realizacji opublikowana zostanie na stronie www.ksow.pl.

     3. Umowy z Wnioskodawcami i zasady realizacji operacji

Umowy z Wnioskodawcami na realizację operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane w pierwszym kwartale 2016 r.

                                                           ***

Refundacji podlegać będą koszty poniesione w trakcie realizacji operacji tj. od momentu zawarcia umowy do momentu zakończenia projektu.

Sprawozdanie z realizacji operacji należy przekazać do Fundacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji operacji jednak nie później niż do 31 października 2017.

Uwaga!

Koszty inwestycyjne nie będą podlegać refundacji w ramach planu operacyjnego KSOW.  

Przy wyborze wykonawców/podwykonawców na potrzeby realizacji operacji należy stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

W celu zachowania ww. zasad należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych. W przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do stosowania trybów przewidzianych w ww. ustawie, a także w przypadku zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro (dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających stosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wyłanianiu wykonawców/ podwykonawców. Zasady te zawarte są w dokumencie Zasady  realizacji operacji  i winny być stosowane przy realizacji operacji.

Zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów dla dwuletniego planu operacyjnego 2016-2017 znajdują się w dokumencie Zasady realizacji operacji. (.doc)

Wnioskodawca składający wniosek z partnerami zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem umowy partnerstwa.

Wnioskodawcy realizując projekt zobowiązani są do:

-  przygotowywania informacji oraz dokumentacji fotograficznej dot. realizacji Operacji w celu informowania o działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich m.in.: na portalu KSOW. Zakres i terminy przekazywania informacji będą ustalane drogą mailową w trakcie realizacji operacji,

- do przeprowadzenia ewaluacji operacji (jeśli dotyczy).

                                                             ***

     4. Termin składania wniosków:  2 listopada 2015 roku

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Fundacji lub data nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera. Wnioski nadane na poczcie lub kurierem w powyższym terminie, które wpłyną do Fundacji po 9 listopada 2015 r. nie będą brały udziału w konkursie.

WAŻNE:

Termin wypełniania wniosków przypada na dzień 26 października 2015 r. i taka, najpóźniejsza  data musi widnieć na podpisanym formularzu wniosku.

     5. Miejsce składania wniosków -  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (jednostka centralna KSOW), ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 533, w godz. 9.00 – 15.00.

Wnioski należy składać na formularzu wniosku załączonym do ogłoszenia wraz załącznikami i  wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

     6. DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz,
 • załącznik 1 do wniosku - Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji - pobierz
 • Instrukcja wypełnienia formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz
 • Zasady realizacji operacji – pobierz (.doc)
 • Kryteria oceny wniosku - pobierz (.doc)
 • Przykładowy wzór zapytania ofertowego - pobierz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 623 19 79 Beata Boska Adamczyk, 22 623 19 21 Sylwia Kalinowska, 22 623 1929 Dominika Długosz Dzierżanowska; w godz. 9.00 – 15.00 lub wysyłając zapytania na adres email: b.boska@fapa.org.pls.kalinowska@fapa.org.pl; d.dlugosz@fapa.org.pl.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009