Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[PROW] Komunikat dla LGD

25.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z nadzwyczajną sytuacją oraz ograniczeniami spowodowanymi pandemią wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze stanowisko przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informujemy:

1. Zaleca się lokalnym grupom działania (LGD), aby w ramach swojej działalności w miarę możliwości wprowadzały system pracy zdalnej, umożliwiając tym samym pracownikom wykonywanie swych dotychczasowych obowiązków służbowych. Wszelkie zmiany organizacji pracy biura powinny znaleźć odzwierciedlenie w stosowanych komunikatach zamieszczonych na stronach internetowych LGD. Należy również zaznaczyć, że jeśli w obecnej sytuacji LGD ma problem z wypełnieniem obowiązku zapewnienia obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD lub członka zarządu w godzinach pracy biura, nie będzie to prowadzić do automatycznego stwierdzenia, że LGD nie realizuje postanowień umowy ramowej w tym zakresie. Każda sytuacja rozpatrywana będzie indywidualnie, a przy jej ocenie brane będą pod uwagę wszelkie okoliczności, obecna sytuacja i działania LGD podjęte wobec sytuacji kryzysowej.  

2. W kwestii dotyczącej interpretacji przepisu § 20 rozporządzenia, w którym wniosek o przyznanie pomocy na operację składa się bezpośrednio do LGD, ważne jest aby wniosek został złożony do określonej LGD, natomiast przepisy nie odnoszą się w tym zakresie do konieczności osobistego stawiennictwa osoby, która ten wniosek będzie składała. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz.2017 ), LGD opierają się też na wytycznych wydanych przez instytucję zarządzającą w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji LSR z przepisami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a także w celu zapewnienia jednolitego i prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją LSR.  Mając w szczególności na względzie Wytyczną nr 6/4/2017 w zakresie, w jakim stosowanie się do jej regulacji wiązałoby się z naruszeniem bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem lub życiem, mając na uwadze obecną sytuację w kraju, wymagane jest, aby w tym przypadku stosowane były wszelkie środki ostrożności przy realizacji czynności wynikających z treści Wytycznych, a jeśli nie ma innej możliwości, na postawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy, poleca się zaniechanie dokonywania takich czynności.

3. W odniesieniu do możliwości ogłaszania przez LGD kolejnych naborów wniosków o udzielenie wsparcia, uzgodnienia terminu naboru i ewentualne odstępstwa od ogólnych zasad podejmowane będą indywidualnie, na prośbę LGD. Przy podejmowaniu decyzji w takich sprawach będą uwzględniane wszelkie okoliczności, w tym sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

4. Mając na uwadze obecną sytuację, niedochowanie przez LGD terminów określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR oraz w ustawie o RLKS, będzie rozpatrywane z wyrozumiałością i zrozumieniem. W szczególności dotyczy to opóźnień w przekazywaniu wniosków po zakończonych naborach.

5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyło deklarację, że weźmie pod uwagę dokonanie ewentualnych zmian zapisów umowy ramowej mających na celu możliwość wywiązania się z realizacji drugiego kamienia milowego i dokonania zmian chroniących LGD przed finansowymi konsekwencjami niewykonania zobowiązań. O ostatecznych decyzjach w tym zakresie będą Państwo niezwłocznie informowani.  

 

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009